• RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dastro sp. z o.o. , informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dastro sp. z o.o., ul. Zabrska 11/2, 40-083 Katowice. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z zarządem spółki na e-mail:biuro@dastro.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy cywilnoprawnej, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i f w/w Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej np. dostawcom sprzętu (producentom), firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Sklep zamknięty

Sklep zamknięty